Podmienky internetového obchodu

Tieto obchodné podmienky ustanovujú všeobecné obchodné podmienky a spôsob predaja uskutočňovaného internetovým obchodom wilmax.eu (ďalej len „internetový obchod“) a ustanovujú podmienky bezplatného poskytovania elektronických služieb prostredníctvom internetového obchodu. wilmax.eu.

1. ROZSAH PRAVIDIEL

Pravidlá platia pre všetky objednávky zadané spotrebiteľmi prostredníctvom nášho internetového obchodu.

Vlastníkom a správcom internetového obchodu wilmax.eu dostupného na: http://wilmax.eu je Wilmax Europe SP.z O. O., so sídlom vo Varšave, na ulici Postępu 19 / 103, 02-676 Varšava, číslo NIP: 9512521066, REGON: 38916860800000, registrovaná v KRS pod číslom: 0000905740, zastúpený Aliaksandrom Makratsou, v súlade s pravidlami zastupovania KRS.
Predávajúci – je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ označená ako Predávajúci na stránke „Predávajúci“ – https://wilmax.eu/Predávajúci internetového obchodu, ktorá je vlastníkom príslušného produktu.

Každý predajca samostatne poskytuje pravidlá spracovania, platby, doručenia, vrátenia a záruky za objednávky. Spotrebiteľ sa môže pred zadaním objednávky oboznámiť s pravidlami jednotlivých predajcov a vybrať si predávajúceho.

Spotrebiteľ - je každá osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu alebo inak jedná s internetovým obchodom wilmax.eu. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi výslovne súhlasí v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Iné alebo doplňujúce pravidlá a všeobecné obchodné podmienky uplatňované Predávajúcimi. Sú uplatniteľné – stanú sa súčasťou zmluvy len vtedy, keď k tomu dáme výslovný písomný súhlas.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

Kúpna zmluva sa uzatvára s vybraným Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu wilmax.eu.

Prezentácia produktov na internetovom obchode je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby spotrebiteľ pridal vybrané produkty do nákupného košíka a vykonal objednávku. Nákupný košík a údaje zadané do formulárov je možné pred zadaním objednávky upraviť pomocou dostupných funkcií a správ, ktoré sa zobrazujú počas procesu odosielania objednávky.

Kliknutím na stránku súhrnu objednávky a tlačidlom pre potvrdenie a dokončenie objednávky spotrebiteľ záväzne objedná produkty v nákupnom košíku. Po prijatí a zaevidovaní objednávky do IT systému nášho internetového obchodu je uzatvorená kúpna zmluva. Po zadaní objednávky od nás spotrebiteľ obdrží e-mail s potvrdením objednávky a uzavretím zmluvy.

3. DODÁVKA PRODUKTOV

V niektorých prípadoch je potrebné k cenám produktov pripočítať náklady na dopravu. Objednané produkty sú dodávané prostredníctvom kuriérskych spoločností, ktoré s nami spolupracujú. Podrobné informácie o možných spôsoboch doručenia a termínoch doručenia a prepravných nákladoch sú uvedené počas procesu objednávania a v špeciálnej informačnej záložke na webovej stránke nášho obchodu.

4. PLATBY

V našom internetovom obchode máte k dispozícii nasledujúce spôsoby platby:
Elektronické platby (e-platby) prostredníctvom online platobnej služby.
Platba klasickým bankovým prevodom na bankový účet našej predajne. Ak zvolíte tento spôsob platby - po objednávke Vám zašleme e-mailom údaje k uskutočneniu prevodu. So spracovaním objednávky sa začne po pripísaní celej sumy požadovanej platby za odoslanú objednávku na náš účet.

Podrobné informácie o možných spôsoboch platby, vrátane online platobných služieb integrovaných s naším obchodom a dostupných typoch elektronických platieb, ako aj možných dodatočných nákladoch, sú uvedené počas procesu odosielania objednávky a na webovej stránke nášho obchodu v špeciálnych Informáciách kartu o spôsoboch platby.

5. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru bez udania dôvodu prostredníctvom kontaktov predávajúceho.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.
Ak sa Zákazník rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, Predávajúci mu vráti kúpnu cenu a ostatné platby, ktoré od Zákazníka prijal, vrátane nákladov na doručenie.

Ak zákazník odstúpi len od časti zmluvy, predávajúci mu vráti kúpnu cenu vráteného tovaru. Ďalšie platby predávajúci vráti len vo výške rozdielu, ak zákazník odstúpením od časti zmluvy klesne na nižšiu cenovú hladinu ceny dodávky. V tomto prípade Predávajúci vráti rozdiel medzi týmito cenovými hladinami.

Predávajúci použije na vrátenie peňazí rovnaký platobný prostriedok, aký použil zákazník na uskutočnenie počiatočnej transakcie.
Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú časť kúpnej ceny až po obdržaní vráteného tovaru. Kupujúci vráti tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, na adresu predávajúceho.

Priame náklady spojené s vrátením tovaru po odstúpení od kúpnej zmluvy znáša zákazník.
Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je potrebné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo jednostranne započítať svoj nárok na náhradu škody spôsobenej znížením hodnoty tovaru proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

6. POŠKODENIE PRI DOPRAVE

Pre spotrebiteľov: pri všetkých objednávkach na diaľku náš obchod vždy nesie riziko náhodného poškodenia alebo straty vecí pri preprave. Ak sú objednané produkty dodané so zjavným poškodením spôsobeným prepravou, prosíme Vás, aby ste takúto závadu čo najskôr nahlásili Predávajúcemu a vyplnili formulár na stránke https://wilmax.eu/damage-claim...
Spotrebiteľ je povinný nahlásiť poškodenie do 24 hodín od prevzatia tovaru.
Omeškanie s podaním hlásenia nemá žiadne dôsledky na Vaše zákonné nároky a ich uspokojenie. V prípade dlhšej lehoty na uplatnenie reklamácie pokazeného výrobku tieto reklamácie predávajúci neuznáva a nevzniká im nárok na náhradu škody.

Rýchlejšie oznámenie nám však pomáha pri riešení našich nárokov voči prepravcovi alebo prepravnej poisťovni.

V prípade, že spotrebiteľ využije vlastnú dopravu alebo využije vlastnú prepravnú spoločnosť, nebezpečenstvo náhodnej straty alebo náhodného poškodenia produktu prechádza na spotrebiteľa. Nezodpovedáme za straty, stratu alebo poškodenie tovaru, ku ktorému došlo od momentu jeho prevzatia na prepravu až do jeho doručenia spotrebiteľovi, ako aj za oneskorenie dodania zavinené prepravcom.

7. ZÁSADY PRE VRÁTENIE

Zákazník je oprávnený vrátiť tovar zakúpený v internetovom obchode www.wilmax.eu v lehote štrnástich dní od prevzatia tovaru.
Náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník.
Zákazník je povinný vrátiť tovar predávajúcemu, u ktorého urobil objednávku.

Tovar vhodnej kvality je možné vrátiť, ak:
a. - nebol používaný,
b. - zachoval si svoj vzhľad a vlastnosti,
c. – je v originálnom továrenskom balení (ak je k dispozícii),
d. - má zavedenú vzorku predaja.

Produkt je potrebné vrátiť s dokladom o kúpe.

8. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Pre využívanie nášho internetového obchodu, vrátane prehliadania sortimentu a objednávania, je potrebné mať multimediálne zariadenie s nainštalovaným webovým prehliadačom a prístupom na internet a e-mail. V nastaveniach prehliadača sa odporúča povoliť JavaScript a ukladať cookies. Používatelia sú povinní používať internetový obchod v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi, platí zákaz poskytovania nelegálneho obsahu.
Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili plne korektné fungovanie služby a rozhrania nášho internetového obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva z aktuálnych technických možností a zaväzujeme sa v primeranom čase odstrániť akékoľvek technické chyby a problémy nahlásené užívateľmi. Vyššie uvedené platí aj pre možnosť prihlásenia sa na odber noviniek alebo voliteľnú možnosť vytvorenia zákazníckeho účtu – ak sú tieto služby poskytované v rámci nášho obchodu. Akékoľvek nezrovnalosti alebo chyby vo fungovaní webovej stránky a služieb nášho internetového obchodu môžete nahlásiť správcovi internetového obchodu prostredníctvom kontaktných údajovov:
e-mail: [email protected]
tel. +48 793105251 v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00 hod.
V reklamácii týkajúcej sa nezrovnalostí súvisiacich s technickým fungovaním webovej stránky internetového obchodu uveďte druh a dátum výskytu nezrovnalostí.