ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V závislosti od skupiny produktov, služieb alebo funkcií, ktoré chce užívateľ používať, Wilmax England vyžaduje rôzne typy údajov, ktoré vo všeobecnosti, v závislosti od kontextu, zahŕňajú nasledujúce informácie:

 • údaje umožňujúce identifikáciu užívateľa  (napr. meno, priezvisko, kontaktné informácie a pod.);
 • finančné a transakčné informácie (napr. údaje o platbe alebo karte, informácie o nákupoch, objednávkach, vráteniach atď.);
 • údaje o pripojení, geolokácii a používaní webových stránok (napríklad ak používateľ navštívi náš internetový obchod pomocou mobilného telefónu);
 • komerčné informácie (napr. ak sa používateľ prihlási na odber nášho Newslettera),
 • dáta o spotrebiteľskom správaní a preferenciách.

Upozorňujeme, že od užívateľa požadujeme osobné údaje pre umožnenie prístupu k našim funkciám alebo službám v obchode a niektoré polia sú označené ako povinné pretože údaje v nich sú potrebné na poskytovanie danej služby alebo umožnenie prístupu používateľa k určitej funkcii. Pamätajte tiež, že ak sa užívateľ rozhodne nesprístupniť nám tieto údaje, možno sa nebude môcť zaregistrovať ako užívateľ alebo používať tieto služby alebo funkcie. 

V závislosti od spôsobu, akým používateľ používa naše služby, spracúvame jeho údaje na nasledujúce účely:

ÚČEL: REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

Ak sa niekto chce zaregistrovať ako užívateľ nášho online obchodu, musíme spracovať jeho údaje, aby sme ho identifikovali ako používateľa a a udelili mu prístup  ku konkrétnym funkciám, produktom a službám, ktoré sú dostupné pre registrovaných užívateľov. Registrovaný používateľ môže svoj účet kedykoľvek zrušiť prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu.

ÚČEL: UZATVORENIE ZMLUVY O PREDAJI ALEBO O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH

Na tento účel sa údaje spracúvajú najmä s cieľom:

 • Kontaktovania užívateľa a poskytnutia informácií o aktualizáciách alebo informáciách súvisiacich s funkciami pre objednávanie, produktmi alebo službami vrátane  prieskumov kvality produktov alebo služieb.
 • Manažovania platieb za zakúpené produkty bez ohľadu na vybratý spôsob platby.
 • Zavedenia potrebných mechanizmov na zabránenie potenciálneho zneužitia údajov týkajúcich sa používateľa a nás počas procesu nákupu. Ak zistíme, že transakcia je nezákonná, spracovanie údajov môže viesť k jej zrušeniu.

ÚČEL: MARKETING

Na tento účel sa údaje spracúvajú najmä s cieľom:

V rozsahu, v akom sa užívateľ prihlási na odber nášho Newslettera, spracúvame jeho osobné údaje na účely správy odberu vrátane zasielania informácií prispôsobených individuálnym potrebám používateľa informovania o našich produktoch alebo službách rôznymi spôsobmi (ako je e-mail alebo SMS, ak to užívateľ akceptuje). Okrem toho môžeme tieto informácie doručiť používateľom prostredníctvom aplikácie push notifikácií, ak ich používatelia akceptujú a povolia ich vo svojich mobilných telefónoch.

Je dôležité poznamenať, že tento typ spracovania údajov zahŕňa analýzu profilu užívateľa alebo klienta s cieľom určiť jeho preferencie a následne aj produkty a služby, ktoré najlepšie zodpovedajú jeho štýlu a aby mu boli poskytnuté vhodné informácie. Napríklad na základe histórie nákupov a preferencií užívateľa vyplývajúcich z prehliadania webových stránok (t. j. v závislosti od sortimentu, ktorý si vyberie), odporúčame produkty, o ktorých si myslíme, že by mohli byť zaujímavé, a ak je užívateľ zaregistrovaný, umožňujeme mu použiť funkciu „obnoviť košík“.

Pamätajte, že užívateľ môže svoj odber Newslettera kedykoľvek a bezplatne zrušiť na karte "Newsletter" dostupnej v online obchode alebo podľa pokynov uvedených v každej správe, ktorú pošleme na adresu užívateľa. Ak užívateľ nechce dostávať push notifikácie, môže túto možnosť deaktivovať vo svojom mobilnom telefóne.

Vykonávať marketingové aktivity (napríklad na účely organizovania súťaží a odosielania zoznamu produktov užívateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu).  Účasťou na akejkoľvek propagačnej kampani nás používateľ oprávňuje na spracovanie ním sprístupnených údajov v závislosti od danej propagačnej kampane.

ÚČEL: ANALYTICKÉ A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Ak používate náš internetový obchod, vezmite prosím na vedomie, že údaje užívateľa spracovávame pri prehliadaní webových stránok na analytické a štatistické účely, t. j. aby sme pochopili, ako sa užívatelia správajú v našom internetovom obchode a pomohli ho zlepšiť.

Okrem toho niekedy vykonávame aktivity a prieskumy kvality s cieľom zistiť úroveň spokojnosti zákazníkov a užívateľov a identifikovať oblasti zlepšenia.

II. PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA

ÚČEL: REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Súhlas užívateľa

DOBA SPRACOVANIA

Údaje užívateľa spracúvame dovtedy, kým si zachová status registrovaného užívateľa (kým sa nerozhodne svoju registráciu zrušiť).  

ÚČEL: UZATVORENIE ZMLUVY O PREDAJI ALEBO O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Súhlas
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa

DOBA SPRACOVANIA

Údaje užívateľa spracovávame po dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nákupu produktov alebo poskytnutia služieb, ktoré si vyberie, vrátane možného vrátenia tovaru alebo riešenia sťažností týkajúcich sa konkrétneho produktu alebo služby.

V niektorých prípadoch spracúvame údaje používateľa iba po dobu, ktorú si určí, napríklad v prípade informácií o platobnej (karte), ktoré obsahujú údaje klienta a podrobnosti o transakcii.

ÚČEL: SPRACOVANIE ŽIADOSTÍ A POŽIADAVIEK ODOSLANÝCH PROSTREDNÍCTVOM KANÁLOV DOSTUPNÝCH PRE ZÁKAZNÍKOV

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Plnenie kúpnej zmluvy
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa

DOBA SPRACOVANIA

Údaje užívateľa spracúvame po dobu potrebnú na vybavenie jeho žiadosti alebo požiadavky.  

ÚČEL: MARKETING

PRÁVNY ZÁKLAD

 • SÚHLAS
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • Ochrana právnych nárokov

DOBA SPRACOVANIA

Údaje užívateľa spracúvame dovtedy, kým neodvolá súhlas na prijímanie marketingových oznámení prostredníctvom konkrétneho nástroja (napr. SMS, e-mail, push notifikácie).

Ak sa používateľ zúčastní akejkoľvek propagačnej kampane, jeho údaje budeme uchovávať 7 rokov od dátumu ukončenia kampane.

ÚČEL: ANALYTICKÉ A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa

DOBA SPRACOVANIA

Údaje užívateľa spracúvame iba po dobu trvania konkrétnej aktivity alebo prieskumu kvality alebo do anonymizácie údajov týkajúcich sa preferencií užívateľa pri prehliadaní webových stránok.

Údaje užívateľa navyše spracovávame po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na splnenie príslušného účelu a následne uchovávame správne uložené a chránené údaje po dobu, počas ktorej môžu zo spracovania vyplynúť záväzky v zmysle predpisov platných v danom čase. V závislosti od situácie, budú osobné dáta užívateľa, po zrealizovaní prípadných aktivít, odstránené.

III. SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Aby sme dosiahli účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, musíme osobné údaje používateľa sprístupniť subjektom tretím stranám ,ktoré nám poskytujú podporu pri zabezpečovaní služieb, t.j.:

 • finančné inštitúcie,
 • inštitúcie ktoré odhaľujú a predchádzajú zneužívaniu,
 • dodávatelia technických riešení,
 • dodávatelia a partneri v logistických, prepravných a doručovacích službách,
 • dodávatelia služieb v súvislosti so zákazníckym servisome.
 • dodávatelia a partneri služieb v súvislosti s marketingom a reklamou.

IV. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Zaväzujeme sa rešpektovať dôvernosť osobných údajov užívateľa a garantovať možnosť uplatnenia svojich práv. Ako PREVÁDZKOVATEĽ týmto informujeme, že užívateľ si môže uplatniť svoje práva bez znášania akýchkoľvek nákladov odoslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu adresa [email protected] a jednoduchým uvedením dôvodu svojej žiadosti a práva, ktoré chcú uplatniť. Ak to považujeme za potrebné na účely identifikácie užívateľa, môžeme požiadať užívateľa o poskytnutie kópie dokumentu potvrdzujúceho jeho totožnosť.

Bez ohľadu na účel alebo právny základ, ktorý uplatňujeme pri spracúvaní osobných údajov užívateľa, má užívateľ právo:

 • Vyžiadať prístup k jeho údajom, ktoré uchovávame. Upozorňujeme, že registrovaní užívatelia majú tiež prístup k týmto informáciám na karte, ktorá sa týka ich osobných údajov.
 • Požiadajte nás o opravu údajov, ktoré už máme. Upozorňujeme, že užívatelia registrovaní v našom obchode môžu tiež prejsť na kartu s osobnými údajmi vo svojom užívateľskom účte a priamo zmeniť alebo aktualizovať svoje osobné údaje. Vždy by ste mali mať na pamäti, že aktívnym sprístupnením osobných údajov nám užívateľ zároveň vyhlasuje, že údaje sú pravdivé a presné a že berie na vedomie, že je povinný nás informovať o akejkoľvek zmene údajov. Za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne obchodu, subjektu zodpovednému za obchod alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku nesprávnych, nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených v registračných formulároch, zodpovedá výlučne užívateľ. Pamätajte, že vo všeobecnosti nám užívateľ musí poskytnúť iba svoje osobné údaje a nie údaje tretích strán, s výnimkou rozsahu povolenom v Zásadách ochrany osobných údajov.
 • Požiadajte nás o vymazanie  údajov v rozsahu, v akom už nie sú potrebné na účely spracovania, ako sme uviedli v predchádzajúcich kapitolách, alebo ak už pomynul právny základ na ich spracúvanie.
 • Požiadajte nás o obmedzenie spracúvania  údajov, čo v niektorých prípadoch znamená, že užívateľ nás môže požiadať o dočasné pozastavenie spracúvania osobných údajov alebo ich dlhšie uchovávanie, ako je potrebné, a to do doby, kedy nebudú znova potrebné.

Ak nám užívateľ dal súhlas na spracovanie svojich údajov na akýkoľvek účel, má tiež právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Niektoré spôsoby odvolania súhlasu sú uvedené v bode 2, kde uvádzame aj účely spracovania údajov.

Ak je právnym základom spracúvania údajov súhlas užívateľa alebo plnenie zmluvy užívateľa na základe vysvetlení uvedených v bode 3, má užívateľ tiež právo požadovať prenos jeho osobných údajov. To znamená, že užívateľ má právo získať osobné údaje, ktoré nám boli sprístupnené, v štruktúrovanom formáte na všeobecné použitie, ktoré je možné prečítať pomocou konkrétneho zariadenia a preniesť ich priamo k inému subjektu, ak je to technicky možné.

Navyše, ak je spracovanie údajov založené na našom oprávnenom záujme, užívateľ má tiež právo namietať spracovanie svojich údajov.

Radi by sme užívateľov informovali o ich práve podať  sťažnosť  dozorným orgánom zaoberajúcich sa o ochranou osobných údajov, konkrétne na Úrad pre ochranu osobných údajov.

V. SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV UŽÍVATEĽOM TRETÍM STRANÁM

Ponúkame funkcie a služby, ktoré vyžadujú, aby sme spracúvali osobné údaje tretích strán, ktoré nám sprístupnili užívatelia, ako napríklad v prípade aktivácie. Keď nám užívateľ osobných údajov tretích strán sprístupní ich údaje, znamená to, že ich informoval o účeloch a spôsobe spracovania poskytnutých údajov. Na získanie prístupu ku všetkým funkciám musí tretia strana osobne potvrdiť údaje a súhlasy.

VI. ZMENY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov sa môžu meniť na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zavedieme nejaké zmeny, budeme o nich užívateľov informovať rôznymi kanálmi, pomocou nášho obchodu (napríklad zobrazením bannera, vyskakovacieho okna alebo push notifikácie) alebo zaslaním e-mailu užívateľom, ak zmeny výrazne ovplyvňujú ich súkromie. Účelom je možnosť oboznámiť sa so zmenami, prezrieť si ich a v prípade záujmu proti nim vzniesť námietky alebo zrušiť danú službu, či funkciu. V každom prípade odporúčame užívateľom, aby si pravidelne čítali Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookies, ak dôjde k malým zmenám alebo akémukoľvek interaktívnemu vylepšeniu, pretože predstavujú trvalý zdroj informácií dostupných na našej webovej stránke a v mobilnej aplikácii.

 VII. COOKIES

Používame súbory cookie a iné podobné mechanizmy, aby sme užívateľom uľahčili používanie funkcií obchodu, dozvedeli sa viac o spôsobe, akým s nami komunikujú, a v niektorých prípadoch aj na zobrazovanie reklám prispôsobených ich potrebám a zvyklostiam pri používaní internetu. Prečítajte si naše Zásady používania súborov cookies, aby ste sa dozvedeli viac o súboroch cookies a podobných mechanizmoch, ktoré používame, ich účeloch a ďalších dôležitých informáciách.

VIII. ONLINE SHOP - TERMS AND CONDITIONS OF USE

Vyššie uvedené zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené s cieľom zabezpečiť a zaručiť bezpečnosť pri používaní internetového obchodu Wilmax England. Rozhodnutím o prehliadaní webovej stránky, využívaní jej funkcií a využívaní výhod z jej prevádzky užívatelia akceptujú Zásady ochrany osobných údajov. Ak je niektoré z ustanovení Zásad ochrany osobných údajov v rozpore s vôľou užívateľa, mal by prestať navštevovať webovú stránku a používať internetový obchod.

Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú platné počas používania obchodu, sa vzťahujú na všetkých užívateľov obchodu Wilmax England.

Internetový obchod Wilmax England si vyhradzuje právo zaviesť zmeny v ustanoveniach Zásad ochrany osobných údajov bez toho, aby o tom užívateľov vopred informoval. Nikdy to neovplyvní najdôležitejšie pravidlo: nepredávame ani nezdieľame osobné údaje alebo kontaktné informácie používateľa s tretími stranami. Sme povinní tak urobiť len na žiadosť súdu, prokurátora, polície alebo iného orgánu činného v trestnom konaní.

IX. SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY V ONLINE OBCHODE WILMAX EUROPE

Objednávka odoslaná do internetového obchodu Wilmax Europe je spracovaná, ak sú pri zadávaní objednávky uvedené nasledujúce požadované údaje:

 • Krstné meno a priezvisko,
 • Názov spoločnosti (ak sa vyžaduje),
 • IČO, DIČ a IČ DPH (ak sa vyžaduje),
 • dodacia adresa a/alebo fakturačná adresa,
 • e-mailová adresa,
 • Telefónne číslo.

Uvedené údaje sú nevyhnutné pre správny a úplný nákupný proces a pomáhajú poskytovať rýchle a vynikajúce služby zákazníkom. Ak niektorý z požadovaných údajov chýba, objednávka nebude vybavená.

Internetový obchod Wilmax Europe si vyhradzuje právo posielať užívateľom e-maily potvrdzujúce následné fázy objednávky a v niektorých prípadoch ich kontaktovať ohľadom záležitostí súvisiacich s objednávkou, ktorá sa spracováva.