Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i sposób sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy wilmax.eu (zwany dalej "Sklepem Internetowym") oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy wilmax.eu.

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

Regulamin dotyczy wszystkich zamówień składanych przez konsumentów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Właściciel i Administrator sklepu internetowego wilmax.eu dostępne pod adresem: http://wilmax.eu jest firma Wilmax Europe Sp. z o. o.z O. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 19 / 103, 02-676 Warszawa, Numer NIP: 9512521066, REGON: 38916860800000, zarejestrowana w KRS pod numerem: 0000905740, reprezentowana przez Alaksandra Makratsou, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS.

Sprzedawca - jest osobą prawną lub indywidualnym przedsiębiorcą wskazanym jako sprzedający na stronie " Sprzedawca" - https://wilmax.eu/sprzedawcy sklepu internetowego, który jest właścicielem danego produktu.

Każdy sprzedawca samodzielnie określa zasady przetwarzania, płatności, dostawy, zwrotu i gwarancji zamówień. Przed złożeniem zamówienia konsument może zapoznać się z regulaminem każdego ze sprzedawców i wybrać sprzedawcę.

Konsument - oznacza każdą osobę, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu zawiera Umowę lub w inny sposób współpracuje ze sklepem internetowym wilmax.eu. składając zamówienie, Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem przed zawarciem umowy i że wyraźnie się z nim zgadza, w brzmieniu zmienionym i obowiązującym w momencie wysłania zamówienia.

Inne lub uzupełniające zasady i ogólne warunki handlowe stosowane przez sprzedawców. Mają one zastosowanie – staną się częścią umowy tylko wtedy, gdy udzielimy wyraźnej, pisemnej zgody.

2. ZAWIERZENIE UMOWY

Umowa sprzedaży jest zawierana z wybranym Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego wilmax.eu.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym jest ofertą zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy konsument musi dodać wybrane produkty do koszyka i złożyć zamówienie. Koszyk oraz dane wprowadzone w formularzach mogą być modyfikowane przed złożeniem zamówienia za pomocą dostępnych funkcjonalności i komunikatów pojawiających się podczas procesu składania zamówienia.

Klikając na stronę podsumowania zamówienia w przycisku potwierdzającym i finalizującym zamówienie, konsument składa wiążące zamówienie na produkty w Koszyku. Z chwilą otrzymania i rejestracji zamówienia w systemie informatycznym naszego sklepu internetowego zostaje zawarta umowa sprzedaży. Po złożeniu zamówienia konsument otrzyma od nas wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

3. DOSTAWA PRODUKTÓW

W niektórych przypadkach do cen produktów należy doliczyć koszty wysyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach wysyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie internetowej naszego sklepu.

4. PŁATNOŚCI

W naszym sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności:

Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem usługi płatności online.

Płatność tradycyjnym przelewem na konto bankowe naszego sklepu. Jeśli wybierzesz tę formę płatności-po złożeniu zamówienia prześlemy Ci e-mailem dane do przelewu. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej płatności za złożone zamówienie.

Szczegółowe informacje na temat możliwych metod płatności, w tym usług płatności online zintegrowanych z naszym sklepem oraz dostępnych rodzajów płatności elektronicznych, a także ewentualnych dodatkowych kosztów, prezentowane są podczas procesu składania zamówienia oraz na stronie internetowej naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej metod płatności.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w dowolnym momencie przed dostawą towaru bez podania przyczyny za pomocą kontaktów Sprzedającego.

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

Jeżeli Klient zdecyduje się odstąpić w tym terminie, Sprzedawca zwróci cenę zakupu i inne otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostawy.

Jeżeli Klient odstąpi tylko od części Umowy, Sprzedawca zwróci cenę zakupu zwracanego towaru. Dalsze płatności są zwracane przez Sprzedawcę tylko w wysokości różnicy, jeśli Klient spadnie do niższego poziomu ceny za dostawę poprzez odstąpienie od części umowy. W takim przypadku Sprzedawca zwraca różnicę między tymi poziomami cen.

Sprzedawca korzysta z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte przez Klienta do dokonania pierwszej transakcji.

Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą część ceny zakupu dopiero po otrzymaniu zwracanego towaru. Klient zwróci towar sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sprzedawcy.

Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi klient.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru, w tym z jego funkcjonalnością. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wyrównania roszczenia o odszkodowanie spowodowane obniżeniem wartości towaru z roszczeniem Klienta o zwrot ceny zakupu.

6. SZKODY TRANSPORTOWE

Dla konsumentów: w przypadku wszystkich zamówień na duże odległości nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeśli zamówione produkty są dostarczane z oczywistymi uszkodzeniami spowodowanymi podczas transportu, uprzejmie prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takiej wady przez folmularz https://wilmax.eu/oswiadczenie-o-szkodzie.

Konsument ma obowiązek zgłosić szkodę w terminie 24 godzin od otrzymania towaru.

Opóźnienie w złożeniu takiego roszczenia nie ma wpływu na ustawowe roszczenia i ich zaspokojenie. W przypadku dłuższego okresu na zgłoszenie roszczenia o zepsuty produkt, roszczenia te nie są akceptowane przez Sprzedawcę i nie podlegają odszkodowaniu za szkodę.

Szybsze powiadomienie pomaga nam jednak w dochodzeniu roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportowego.

Jeśli konsument korzysta z własnego transportu lub korzysta z własnej firmy transportowej, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia produktu przechodzi na konsumenta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, ubytki lub uszkodzenia towaru, które miały miejsce od momentu przyjęcia do przewozu do momentu dostarczenia go konsumentowi, a także za opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika.

7. POLITYKA ZWROTÓW

Klient jest uprawniony do zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym www.wilmax.eu w terminie czternastu dni od otrzymania towaru.

Koszty zwrotu towaru ponosi klient.

Towary odpowiedniej jakości mogą zostać zwrócone, jeśli są:
a. - nie był używany,
b. - zachował swój wygląd i wydajność,
c. - w oryginalnym opakowaniu fabrycznym (jeśli jest dostępny),
d. - ma ustaloną próbkę sprzedaży

Produkt należy zwrócić wraz z dowodem zakupu.

8. USŁUGI ELEKTRONICZNE

Do korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu i składania zamówień, niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie obsługi JavaScript i zapisywanie plików cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się do wyeliminowania w rozsądnym czasie wszelkich błędów technicznych i problemów zgłaszanych przez użytkowników. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia Konta Klienta-jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu i usług naszego sklepu internetowego możesz za pośrednictwem danych kontaktowych powiadomić administratora sklepu internetowego
e-mail: [email protected]
tel +48 793105251 w dni robocze od 09:00 do 17:00.
W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem Strony Internetowej Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.